Czynności

Lex est, quod notamus
To co piszemy stanowi prawo

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Obowiązkiem Notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.


Katalog czynności notarialnych

 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (t.j. Dz.U. 2021 poz. 170)
 • sporządzanie poświadczeń
 • spisywanie protokołów
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

W ramach powyższego katalogu czynności notarialnych, oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w sprawach z zakresu:

 • obrotu nieruchomościami
 • prawa spółek
 • spadków
 • prawa rodzinnego
 • pozostałych aktów notarialnych
 • poświadczeń

Obrót nieruchomościami

Rynek pierwotny i wtórny.

W Kancelarii Notarialnej sporządzane są akty notarialne obejmujące następujące umowy:

 • umowy przedwstępne
 • umowy sprzedaży
 • umowy darowizny
 • umowy cesji
 • umowy zamiany
 • umowy odpłatnego/nieodpłatnego zniesienia współwłasności
 • umowy dożywocia
 • umowy warunkowe
 • umowy przeniesienia własności w wykonaniu umów warunkowych oraz z innych tytułów prawnych (np. celem wniesienia aportu do spółki, datio in solutum)
 • umowy deweloperskie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali
 • przekształcanie spółdzielczych własnościowych praw do lokali w prawa odrębnej własności lokali zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych
 • ustanawianie hipoteki
 • ustanawianie służebności (osobistej, gruntowej, przesyłu)
 • ustanawianie prawa użytkowania wieczystego
 • umowy o podział do korzystania nieruchomości wspólnej

Prawo spółek

Kancelaria Notarialna zajmuje się obsługą spółek handlowych (spółek osobowych i kapitałowych), w związku z powyższym sporządzane są akty obejmujące:

Spółki osobowe

 • umowy spółek osobowych tj. jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz ich zmiany
 • statuty spółek komandytowo-akcyjnych oraz ich zmiany
 • protokoły z posiedzeń wspólników spółek osobowych
 • umowy wniesienia aportów
 • umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych

Spółki kapitałowe

 • akty założycielskie i umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich zmiany
 • statuty spółek akcyjnych oraz ich zmiany
 • protokoły zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • akcjonariuszy spółki akcyjnej
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • oświadczenia akcjonariuszy o objęciu akcji w spółce akcyjnej
 • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów lub akcji
 • umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz przeprowadza czynności notarialne związane z łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek i przedsiębiorców w spółki.

Spadki

Z zakresu prawa spadkowego sporządzane są:

 • testamenty (testament zawierający: zapis windykacyjny, zapis zwykły, polecenie, wydziedziczenie, odwołanie testamentu, powołanie wykonawcy testamentu, z wyłączenie zarządu majątkiem dziecka, z wydziedziczeniem, z podstawieniem) oraz ich odwołanie
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów
 • rejestracja testamentu w ogólnopolskim Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • poszukiwanie testamentu w ogólnopolskim Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • protokoły z przyjęcia bądź odrzucenia spadku
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • protokoły zawierające spis inwentarza
 • umowy o dział spadku
 • umowy zrzeczenie się dziedziczenia

Prawo rodzinne

Z zakresu prawa rodzinnego sporządzane są:

 • umowy majątkowe małżeńskie (rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, umowa rozszerzająca wspólność, umowa ograniczająca wspólność)
 • umowy o podział majątku wspólnego
 • umowy alimentacyjne

Pozostałe akty notarialne

Do których zaliczono:

 • pełnomocnictwa
 • oświadczenia o poddaniu egzekucji co do zapłaty oraz wydania (w trybie art. 777 § 1. pkt 4, 5 i 6 KPC)
 • akty ustanowienia fundacji
 • umowy pożyczki
 • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa
 • umowa użyczenia
 • protokoły z zebrania wspólnoty mieszkaniowej
 • protokoły z przyjęcia depozytu notarialnego (pieniądze, dokumenty)
 • protokoły z przebiegu zdarzenia
 • protokoły z treści strony internetowej, odczytania SMS
 • protokoły stawiennictwa lub niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie

Poświadczenia

 • poświadczenie własnoręczności podpisu, w tym wzory podpisów
 • poświadczenie zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem
 • poświadczenie daty okazania dokumentu (data pewna)
 • poświadczenie pozostawania przy życiu
 • poświadczenie pozostawania w określonym miejscu

Aspekty techniczne związane z dokonaniem czynności

Miejsce czynności

Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.

Język czynności

Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach notarialnych nie zna języka polskiego, czynności są przeprowadzane z udziałem tłumacza przysięgłego języka obcego, którym ta osoba włada.