Opłaty

Podstawą naszej pracy jest zaufanie. Klientom zapewniamy kompleksową obsługę i transparentność informacji. Klienci otrzymują pełną wycenę czynności. Dbamy aby koszty, które proponujemy uwzględniały stawki określone w aktach prawnych oraz były konkurencyjne.


Opłaty pobierane w kancelarii

 • daniny publiczne
 • wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna) wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT)

Daniny publiczne to podatki i opłata sądowa, nie stanowią dochodu notariusza.

Wysokość taksy notarialnej jest każdorazowo ustalana z Klientem.

Taksa notarialna to wartość netto, do której doliczany jest podatek VAT według stawki 23%.

Wyjaśnienia i udzielanie informacji

Wyjaśnienia i udzielanie informacji w sprawach czynności notarialnych są nieodpłatne.

Informacje dotyczące:

 • czynności notarialnych,
 • niezbędnych do zgromadzenia dokumentów,
 • opłat

udzielane są na spotkaniach, ale również ceniąc Państwa wygodę – telefonicznie oraz mailowo.


Sposób płatności

Honorujemy płatności kartami płatniczymi Visa oraz Mastercard.

Rachunek bieżący (ING): 33 1050 1025 1000 0092 9076 8911.

Rachunek depozytowy (ING): 69 1050 1025 1000 0097 9495 5154.

Wszystkie opłaty notarialne należy uiścić:

 • na bieżący rachunek bankowy kancelarii przed planowaną czynnością
 • bezpośrednio po dokonaniu czynności:
  • gotówką
  • kartą płatniczą – wyłącznie w zakresie płatności taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Chętnie wyjaśnimy wszelkie kwestie.


Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Wysokość maksymalnej taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Taksa notarialna jest pobierana również za sporządzenie wypisów i odpisów aktu, które notariusz wydaje stronom czynności, a także przekazuje sądom i właściwym organom według obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.

Podatek VAT

Do wynagrodzenia Notariusza doliczany jest podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Opłata sądowa

Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej.

Wysokość pobieranych opłat określają art. 42 – 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej.

Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Podatki (w skrócie)

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn (SID) tylko w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Notariusz jako płatnik oblicza podatek, pobiera go i przekazuje do Naczelnika Urzędu Skarbowego, podatki te stanowią dochód Gmin.

Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez podatnika podatku.

Należny podatek jest wpłacany bądź na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności bądź gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania tej czynności.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych określa m.in. stawki podatku, podstawy opodatkowania, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy oraz zwolnienia.

Podatek od spadków i darowizn (SID)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn określa m.in. stawki podatku, podstawy opodatkowania oraz zwolnienia od podatku.


Podstawy prawne